Citaj mi

U toku je realizacija projekta VoiceDial sistema

 

Voice Dial sistem

Finasijer: Ministarstvo prosvete i nauke, Inovaciona delatnost

Program: Program inovacione delatnosti utvrđen za 2011. godinu

Vreme trajanja projekta: jun 2012. –mart 2013.

Partneri na projektu:

 • AlfaNum d.o.o.
 • Fakultet tehničkih nauka

Cilj projekta: Opšti cilj projekta je upotreba naučnih rezultata postignutih u razvoju govornih tehnologija u komercijalnim proizvodima kako bi se građanima pružila veća mogućnost njihove upotrebe i automatizacija svakodnevnih aktivnosti govorom kao najintuitivnijim načinom komunikacije za čoveka. Naime, govorne tehnologije – automatsko prepoznavanje govora (ASR – Automatic Speech Recognition) i sinteza govora iz teksta (TTS), omogućuju govornu komunikaciju između čoveka i računara, što ima niz mogućih primena kao što su govorno upravljanje aparatima u domaćinstvu, industriji, kolima, ili udaljenim računarom preko telefona; zatim različita automatizacija pozivnih centara, razvoj govornih portala i samouslužnih govornih automata, govornih softvera za učenje srpskog kao stranog jezika i sl. Za uspešan razvoj ASR i TTS komponenata potrebno je objediniti znanja iz više disciplina (lingvistika, fonetika, akustika, psiholingvistika, matematika, programiranje i digitalna obrada signala), povezati ih sa specifičnostima jednog jezika i implementirati u okruženje raspoloživih računara, kako bi oni mogli da proizvoljni tekst pretvore u jasan i glasan govor (TTS), ili da razumeju čovekove govorne komande, pa i da spontan govor prepoznaju i prevode u tekst (ASR). Ovde treba istaći da su govorne tehnologije veoma složene, zavisne od jezika i ne mogu se, kao mnoge druge nove tehnologije, jednostavno uvesti iz inostranstva i primeniti na nekom govornom području. Lideri u razvoju govornih tehnologija za srpski, hrvatski i makedonski jezik, Fakultet tehničkih nauka i preduzeće AlfaNum, uspešno realizuju inovativni transfer govornih tehnologija kroz različite nacionalne i evropske projekte.
Realizacijom ovog projekta realizovaće se sistem Voice Dial kao poseban cilj transfera govornih tehnologija u komercijalne proizvode. Da bi se ostvario ovaj posebni cilj projekta i obezbedila komercijalna upotreba rezultata projekta, aktivnosti projekta podeljene su na dva dela. Prva grupa aktivnosti usmerena je na sam razvoj Voice Dial sistema, što uključuje: nabavku neophodne opreme, izradu modula za povezivanje sa VoIP telefonskom centralom, izradu modula za povezivanje sa ASR i TTS serverima, projektovanje strukture baze i izrada korisničkog interfejsa, projektovanje i izrada IVR aplikacije, kao i integracija sa različitim tipovima telefonskih centrala. Sa druge strane druga grupa aktivnosti usmerena je na komercijalnu i naučnu prezentaciju rezultata projekta, a sve sa ciljem da se poslovni svet upozna sa novim proizvodom na bazi govornih tehnologija i pogodnostima koje njegovom upotrebom mogu ostvariti.

Do sada ostvareni rezultati projekta:

 • Izvršena nabavka neophodne opreme i neophodnih resursa
 • Snimljena i delimično obrađena govorna baza za TTS
 • Snimljena i delimično obrađena govorna baza za prepoznavanje govora sa velikim rečnicima
 • Proučeni načini komunikacije sa Asterisk Menadžerom
 • Istražene mogućnosti primene postojećih alata
 • Izvršena analiza potrebnih funkcionalnosti
 • Izvršena analiza i definisanje tehnologija na kojima će se baza u interfejs bazirati
 • Specificirane funkcionalnosti baze
 • Izrađen promotivni materijal
 • Prezentovan sistem na dve tribine
 • Postavljene informacije o projektu na sajtu
 • Objavljeni naučni radovi

Vest objavljena 18.12.2012

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204